POLÍTICA DE PRIVACITAT

Identificació

Titular: KFE JAVA C.B. (a partir d’ara INTERVAL)
NIF: E17517749
Domicili social: Plaça Ajuntament, 9 de Figueres (CP 17600)

Informació i consentiment

Mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat, l’Usuari queda informat que les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web ubicada a la URL cafeteriainterval.com (d’ara endavant el Lloc Web) seran tractades per INTERVAL.

Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en el formulari de la Web són per gestionar el registre del Usuari com a Client de INTERVAL. Per tant, si l’Usuari no facilita les seves dades o no les facilita correctament no podrà gestionar el seu registre, sense prejudici que pugui visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

Amb quina finalitat tractarà INTERVAL les dades personals de l’Usuari?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per INTERVAL conforme les següents finalitats:

 • Gestionar el registre de l’Usuari com a client de INTERVAL, així com permetre-li l’accés als productes i serveis oferts per l’àrea de clients.
 • Gestionar i tramitar l’enviament d’informació sobre productes i serveis comercialitzats per INTERVAL.

Durant quant de temps tractarà INTERVAL les dades personals de l’Usuari?

Les dades de l’Usuari seran tractades fins que aquest en sol·liciti la seva baixa com client de INTERVAL, encara que després prescriguin les accions legals corresponents.

Si l’Usuari no desitja rebre informació sobre productes i serveis comercialitzats per INTERVAL, haurà de sol·licitar la seva baixa com a client enviant un correu a info@cafeteriainterval.com o bé contactant amb nosaltres a través de cafeteriainterval.com

Quines dades de l’Usuari tractarà INTERVAL?

INTERVAL tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
 • Dades de contacte: Direcció de correu electrònic i telèfon.

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests mateixos i es compromet a traslladar la informació continguda a la política de privacitat, eximint-ne a INTERVAL de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant, INTERVAL podrà portar a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència convenients que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Quina és la legitimació del tractament des les dades de l’Usuari?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de INTERVAL per a gestionar la seva alta com a client i per enviar-li informació sobre productes i serveis comercialitzats per INTERVAL està basat en l’execució del contracte, pel que el subministrament de les dades amb aquest fi són obligatòries i impedirien el seu compliment en cas contrari.

Responsabilitat de l’Usuari

L’Usuari:

 • Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita a INTERVAL són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat als tercers dels que ha facilitat les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix garanteix que ha obtingut l’autorització per facilitar les seves dades a INTERVAL per els fins senyalats.

Drets de l’Usuari

L’Usuari pot enviar un escrit al correu info@cafeteriainterval.com amb l’assumpte “Protecció de dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si INTERVAL estan tractant les dades personals que tenen a veure amb el Usauari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar de INTERVAL la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la següent direcció www.agdp.es, quan el interessat consideri que INTERVAL hagi vulnerat els drets que li son reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.
 • Sense prejudici de tot l’anterior, el interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de INTERVAL que té les següents dades de contacte a través de cafeteriainterval.com

Mesures de seguretat

INTERVAL tractarà les dades del Usuari en tot moment de manera absolutament confidencial i guardant el corresponent deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que està previst a la normativa d’aplicació, adoptant l’efecte de les mesures de naturalesa tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats.

Canvis

INTERVAL es reserva el dret a revisar la seva política de privacitat en el moment que ho consideri oportú. Per aquest motiu, li demanem que comprovi de manera regular aquesta declaració de privacitat per llegir la versió més recent de la política de privacitat de INTERVAL.

Scroll to Top